محورهای همایش
این محورها پیشنهادی است و مقالاتی با موضوعات مرتبط نیز پذیرفته می‌شوند:

صفات خدا (صفات مرتبط با انسان و جهان)
رابطه خدا و انسان
رابطه خدا و جهان
جایگاه انسان در جهان
نظام احسن (بهترین جهان ممکن)
نظم و غایتمندی جهانی
اعجاز و قوانین طبیعت
خدا و نظریه تکامل
دین و محیط زیست
دین و دانش ژنتیک
اختفا یا ظهور خداوند؟ (نقد و بررسی نظریه اختفای الهی)
آغاز و فرجام جهان (نظریه های دینی، فلسفی، علمی)
آغاز و فرجام انسان (نظریه های دینی، فلسفی و علمی)

مهلت ارسال چکیده مقالات:
آخر آبانماه ۱۳۹۵

اعلام پذیرش اولیه علمی:
حداکثر یک ماه پس از دریافت چکیده مقاله

مهلت ارسال اصل مقالات:
اواسط دیماه

مهلت ثبت نام:
بعد از پذیرش چکیده ارسالی

چکیده مقالات پنجمین همایش