عنوان:

همایش بين المللي فلسفه دين معاصر

در جهان امروز با همة افتراقات و منازعات، بشر اندیشمند همواره در پی مسیری برای برقراری ارتباط مسالمت آمیز ميان ملل و اقوام بوده است؛ و انواع راه ها را برای ایجاد مفاهمه آزموده و همچنان بلانتیجه به دنبال شاه راه ارتباط است. اینجاست که نگاه فلسفی به دین می تواند درمقام پل ارتباطی ميان شرق و غرب مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که دین به ماهو دین به عنوان قدر مشترک بین ملل مختلف ضمن تمام تضادهای ظاهری، بالقوه امکان برقراری گفتگو را در خود دارد، فلسفه دین معاصر می تواند متکفل بالفعل گرداندن این امکان باشد.

از همین روی انجمن فلسفه دین ایران به عنوان تنها مرکز تخصصی که دغدغة فلسفه دین را دارد، درصدد برگزاری همایشی تحت عنوان «فلسفه دین معاصر» است تا با ایجاد بستري مناسب برای گفتگو ميان اندیشمندان شرق و غرب بهرة کافی و وافی از این تعامل اندیشه ها ایجاد شود.

برگزارکنندگان

انجمن علمي فلسفه دين ايران با همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

زمان برگزاري: ۳ و ۴ دی ۱۳۹۱ – ۲۳ و ۲۴ دسامبر۲۰۱۲- ۹ و ۱۰ صفر ۱۴۳۴
مكان: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

محورهاي همایش

استدلال‌هاي وجود خدا در غرب و شرق
تجربه ديني
تكثرگرايي ديني
الهيات و شر
عقلانيت باورهاي ديني
گفتگوي شرق و غرب بر محور دين
مطالعات ميان‌فرهنگي و فلسفه دين معاصر
دین و تکنولوژی
جایگاه هنر دینی در فلسفه دین معاصر

دانلود چکیده مقالات فارسی دانلود چکیده مقالات انگلیس
  • مهلت ارسال چكيده مقالات: 10 مهرماه 1391
  • مهلت ارسال اصل مقالات: اول آذر ماه 1391
  • مهلت ثبت نام: 15 آذر ماه 1391 (دانشجويان تحصيلات تكميلي از پرداخت حق ثبت نام معاف هستند)