برای مشاهدۀ لیست اعضای پیوسته انجمن علمی فلسفۀ دین ایران، به لینک زیر مراجعه فرمایید:

اعضای پیوستۀ انجمن علمی فلسفۀ دین ایران