سعید امامی‌نسب: بازتعریف طبیعت به مثابه امر قدسی به‌عنوان راه‌حلی برای محیط‌زیست

محسن جاهد و وحید گرامی: معرفت‌شناسی تکاملی و باور دینی

باشی‌زاده: واکاوی نگرۀ جبر جغرافیایی و جهان‌شمولی ایمان‌ورزی از منظر قرآن

گزارش تصویری نشست