سیدعلی‌محمد موسوی: چرایی نیاز به فلسفۀ دین، با وجود علم کلام اسلامی

امیرمحمد امامی: فلسفۀ دین اسلامی در قالب فلسفۀ دین جهانی

مجید احسن: فلسفۀ اسلامی و امکان گشودن افق‌های جدید پیرامون فلسفۀ دین معاصر

گزارش تصویری نشست