مهدی‌ عباس‌زاده و‌ زینب‌ شکری: رویکرد وجودی و آیندۀ فلسفۀ دین

حمیدرضا آیت‌اللهی: تحلیلی از گذشته و آیندۀ فلسفۀ دین

امیرعباس علیزمانی: نیایش عاشقانه و معنای زندگی از دیدگاه مولانا جلال الدین

گزارش تصویری نشست