دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری – همکاری در برگزاری یازدهمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر (اردیبهشت ۱۴۰۲)

نشریۀ فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران – از اسفند ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال

نشریۀ اندیشۀ فلسفی دانشگاه تربیت مدرس – از خرداد ۱۴۰۱ به مدت ۴ سال

انجمن‌علمی جامعه‌شناسی ایران – همکاری در برگزاری دهمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر (خرداد ۱۴۰۱)

نشریۀ حکمت سنیوی – از اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۲ سال

نشریۀ پژوهش‌های فلسفی دانشگاه تبریز – از بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲ سال

نشریۀ پژوهش‌های فلسفی-کلامی دانشگاه قم – از بهمن ۱۴۰۰ به مدت ۲ سال

انجمن‌علمی فلسفۀ میان‌فرهنگی – از مهر ۱۴۰۰ به مدت ۲ سال

نشریۀ پژوهش‌های مابعدالطبیعی دانشگاه خوارزمی – از خرداد ۱۴۰۰ به مدت ۲ سال

انجمن‌علمی مدیریت آموزشی ایران – همکاری در برگزاری نهمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر (خرداد ۱۴۰۰)

انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم – از اسفند ۱۳۹۹ به مدت نامحدود

انجمن‌علمی جامعه‌شناسی ایران – همکاری در برگزاری هشتمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر (بهمن۱۳۹۸)