سه‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

نشست دوم: فلسفۀ دین و ظرفیت‌های روش‌شناختی فلسفۀ غرب (فارسی) | زمان: ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۲:۳۰ مدیر نشست: محمد اصغری

حسین هوشنگی: جایگاه دانشکدۀ الهیات و نسبت آن با دانشکدۀ فلسفۀ از دیدگاه کانت

مالک شجاعی جشوقانی: درس‌هایی از ایدۀ «پایان فلسفۀ دین» برای آموزش فلسفۀ دین در ایران (با تأکید بر آرای نیک تراکاکیس)

مهدی بهنیافر: جای خالی «روش‌شناسی» در تحصیلات تکمیلی فلسفۀ دین در ایران