دوشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

نشست اول: الگوهای آموزش فلسفۀ دین (فارسی) | زمان: ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۵۰ مدیر نشست: محسن جاهد

مسعود صادقی تحلیل و بررسی یک مجموعۀ آنلاین در حیطۀ فلسفه/فلسفۀ دین: Word Philosophy-1000

مهسا پوست‌فروش‌فرد و سعید ناجی: ورود مسائل فلسفۀ دین به مدارس با تأکید بر مسئلۀ علم و دین

بهروز اسدی و محمد کرمی آموزش مبتنی بر حل مسئله (PBL)؛ رویکردی نوین در آموزش فلسفۀ دین

نشست دوم: برنامه‌های درسی فلسفۀ دین (فارسی) | زمان: ساعت ۱۱:۱۰ تا ۱۲:۳۰ مدیر نشست: جهانگیر مسعودی

غلامحسین خدری تبیین و تحلیل ماتریس SWOT رشتۀ فلسفۀ دین در دانشگاه پیام‌نور

مهدی ذاکری برنامۀ درسی جدید رشتۀ فلسفۀ دین در مقطع کارشناسی‌ارشد: نقاط قوت و ضعف

امیر صادقی رابطۀ «علم و دین»، آیا علمی ارجح است؟ (بررسی و نقد جایگاه علوم‌انسانی در برنامۀ درسی درس «علم و دین»)

نشست سوم: مراکز علمی فلسفۀ دین (فارسی) | زمان: ساعت ۱۴:۱۵ تا ۱۵:۲۵ مدیر نشست: رضا اکبری

علی‌رضا قائمی‌نیا: مراکز علمی فلسفۀ دین

محسن جوادی: مراکز علمی فلسفۀ دین

نشست چهارم: فلسفۀ دین: گذشته، حال و آینده (انگلیسی) | زمان: ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۵۵ مدیر نشست: محسن فیض‌بخش

سجاد رضوی

نشست پنجم: ایده‌پردازی در فلسفۀ دین (فارسی) | زمان: ساعت ۱۷:۱۵ تا ۱۸:۲۵ مدیر نشست: مهدی عباس‌زاده

احد فرامرز قراملکی

رضا برنجکار

نشست ششم: سردبیری مجلات فلسفۀ دین (انگلیسی) | زمان: ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۵۵ مدیر نشست: محمد سعیدی‌مهر

تد پیترز

تامس سینور