پدیدارشناسی تجربۀ دینی در اندیشۀ هایدگر

اولین نشست از سلسله نشست‌های پاییزی انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران درباب «پدیدارشناسی تجربۀ دینی در اندیشۀ هایدگر» است. در این نشست که روز یک‌شنبه، ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار شد جناب آقای دکتر رضا دهقانی (پژوهشگر فلسفۀ میان‌فرهنگی دانشگاه وین اتریش) به ایراد سخن پرداخت.

فیلم این نشست در پایین قابل مشاهده است:

دیدگاهی بنویسید

23  +    =  29