زمان ارسال چکیده به این دوره از همایش به پایان رسیده است.

در صورتی که نیاز به طرح موردی ضروری دارد، از طریق ایمیل همایش اقدام نمایید.