ردیف
عنوان مقاله
مؤلف
مترجم
منبع
 ۱
بی‌دلیلی باور
نوومن ملکوم
احمدرضا جلیلی
نقد و نظر زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ شماره ۲۵ و ۲۶
۲
آیا اعتقاد دینی معقول است؟
ویلیام پی. آلستون
نرگس جوان‌دل
نقد و نظر زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ شماره ۲۵ و ۲۶
۳
 مبانی باور
 گوردن کافمن
 سید امیر اکرمی
نقد و نظر زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ شماره ۲۵ و ۲۶
۴
  گناه ایمان گرایی ویتگنشتاین
محمد لگنهاوسن
سید محمود موسوی
نقد و نظر زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ شماره ۲۵ و ۲۶
 ۵
 آمیزه عقل و ایمان در آموزه اسلام 
علیرضا شجاعی زند
نقد و نظر زمستان ۱۳۷۹ و بهار ۱۳۸۰ شماره ۲۵ و ۲۶
 ۶
معرفت شناسى و باور دینى
لوییس پی. پویمن
 ایرج احمدی
نقد و نظر ۱۳۸۰شماره ۲۷ و ۲۸
 ۷
 بستر تاریخى دفاع عقلانى از دین 
اکبر قنبرى
نقد و نظر ۱۳۷۴ شماره ۲
۸
 ادله کرگگور بر ضد استدلال آفاقى در دین
رابرت مرى هیو آدامز
مصطفی ملکیان
نقد و نظر ۱۳۷۴ شماره ۳ و ۴
 ۹
 ماهیت عقل و تعارض عقل و وحى
 رضا برنجکار
نقد و نظر ۱۳۷۴ شماره ۳ و ۴
۱۰
مفهوم عقل دینى
محمدتقی فاضل
نقد و نظر ۱۳۷۴ شماره ۳ و ۴
 ۱۱
  معقولیت اعتقادات دینى
 احمد نراقى
نقد و نظر ۱۳۷۴ شماره ۳ و ۴
۱۲
  اعتبار خرد و نسبت آن با دین
مهدی رازی
نقد و نظر ۱۳۷۴ شماره ۳ و ۴
 ۱۳
  رابطه میان فلسفه و الهیات در دوران پسامدرن
محمد لگنهاوسن
غلامحسین توکلی
نقد و نظر ۱۳۷۵ شماره ۱
۱۴
دفاع‏پذیرى خداباورى
 آنتونی کنی
اعظم پویا
نقد و نظر ۱۳۷۸ شماره ۱ و ۲
۱۵
نگاه انتقادى معرفت شناسیِ اصلاح شده به الهیات طبیعى
 رضا اکبری
نقد و نظر ۱۳۸۲ شماره ۲۹ و ۳۰
۱۶
  حدیث (أقوامٌ مُتَعَمِّقون) مدح یا مذمت؟
 رضا برنجکار
حدیث نت
۱۷
 فرونگران در حدیث امام سجاد(ع)
 رضا برنجکار
نقد و نظر ۱۳۸۳ شماره ۳۳ و ۳۴
 ۱۸
  ژرف نگران در حدیث امام سجاد(ع)
 عسگری سلیمانی امیری
نقد و نظر ۱۳۸۳ شماره ۳۳ و ۳۴
۱۹
 ژرف نگران یا فرونگران در حدیث امام سجاد(ع)
 عسگری سلیمانی امیری
نقد و نظر ۱۳۸۳ شماره ۳۵ و ۳۶
۲۰
  رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسی باور
محمدعلی مبینی
بازتاب اندیشه ۱۳۸۷ شماره ۹۶
 ۲۱
عقلانیت در فلسفه اسلامى
ماجد فخری
 محمد زارع
نقد و نظر ۱۳۸۵ شماره ۴۱ و ۴۲
۲۲
 اعتدال گرایی در معرفت شناسی معاصرو پیامدهای آن در معرفت شناسی دینی
 محمدعلی مبینی
 نقد و نظر بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۴۹ و ۵۰
۲۳
 فخر رازی؛ از عقل گرایی اعتدالی تا ایمان گرایی خردپیشه
 محمد حسن مهدوی نژاد
 نقد و نظر بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۴۹ و ۵۰
۲۴
  وظیفه شناسی باور؛ مروری بر دیدگاه ویلیام پی. آلستون
 محمدعلی مبینی
نقد و نظر بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۴۹ و ۵۰
۲۵
برهان شرط بندى
حسن یوسفیان
نقد و نظر ۱۳۸۲ شماره ۲۹ و ۳۰
۲۶