لطفاً جهت ثبت چکیده در دوازدهمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر با موضوع مسئلۀ شر در اندیشۀ جدید و اسلامی اطلاعات زیر را تا موعد مقرر با دقت تکمیل فرمایید:

  اطلاعات نویسندۀ مسئول

  نام و نام خانوادگی*

  ایمیل*

  تلفن تماس*

  مرتبۀ علمی*

  گروه*

  دانشگاه*

  در صورت وجود نویسندگان دیگر، اطلاعات آنان را در انتهای همین فرم وارد نمایید.

  عنوان مقاله*

  چکیدۀ مقاله* (چکیده بین 300 تا 350 کلمه و مشتمل بر سوال اصلی و جنبۀ نوآوری مبحث باشد)

  واژگان کلیدی (دست‌کم 3 مورد)*

  اطلاعات نویسندۀ دوم (در صورت وجود)

  نام و نام خانوادگی

  ایمیل

  مرتبۀ علمی

  دانشگاه

  اطلاعات نویسندۀ سوم (در صورت وجود)

  نام و نام خانوادگی

  ایمیل

  مرتبۀ علمی

  دانشگاه

  با علم به شرایط مربوط به «دوازدهمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر» صحت اطلاعات فوق را تأیید می‌نمایم.*