ضمن عرض پوزش، مهلت ارسال چکیده برای یازدهمین همایش بین‌المللی فلسفۀ دین معاصر به پایان رسیده است. در صورتی که نیاز به طرح موضوعی در رابطه با چکیده‌ها دارید، لطفاً با ایمیل همایش به آدرس philorconf@gmail.com مرتبط شوید.