محمد کاظم فرقانی: اعتبار نگاه برون‌دینی به دین از منظر درون‌دینی

روح‌الله سوری: نقش تصورهای فلسفی در تصدیق و تکذیب باورهای دینی

مهدی غیاثوند: پایان فلسفۀ دین؟ تحلیلی بر مناظرۀ آلوین پلنتینگا و دنیل دنت

گزارش تصویری