نادر شکراللهی: فلسفۀ دین مناسب در دانشگاه نسل سوم در ایران

مجتبی اعتمادی‌نیا: خدا در فلسفۀ دینِ قاره‌ای مروری بر ملاحظات انتقادی هیدگر

گزارش تصویری