مهدی اصفهانی: زبان دین به‌منزلۀ افق

محمدرضا بیات: تأثیر هرمنوتیک فلسفی بر تفسیر کتب مقدس

مالک شجاعی جشوقانی: نسبت هرمنوتیک دینی و فلسفۀ علوم انسانی در اندیشۀ مطهری

گزارش تصویری