سیدمحمود نجاتی حسینی: در مزیت کاربست فلسفۀ اجتماعی دین

حسین شقاقی خدا، زبان، سنت و عمل

رسول رسولی‌پور: آیا عمل دینی نوعی متن است؟

گزارش تصویری نشست