محبوبه پاکدل: نظریۀ معنای زندگی تدئوس متز؛ از طبیعت‌گرایی به فراطبیعت‌گرایی

عاطفه مروی: رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی (مبتنی بر رویکرد اگزیستانسی)

گزارش تصویری