جلال عبدالهی: معرفت‌شناسی اختلاف نظر دربارۀ خدا

امیرحسین خداپرست: پلنتینگا و کدوتنبل بزرگ: نگاهی از منظر معرفت‌شناسی اختلاف‌نظر

علی اکبر کوچک‌زاده: خداباوری و مسئلۀ آگاهی: در انتظار خطا بودن بستار امر فیزیکی

گزارش تصویری