فراخوان

انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌‌کند

کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر

 

دومین همایش بین‌المللی فلسفة دین بمنظور فراهم ساختن زمینة گفتگو و پژوهش‌های بنیادین از سوی انجمن علمی فلسفة دین ایران در دی ماه سال ۱۳۹۲ در ایران برگزارخواهد شد.

هدف اساسی انجمن علمی فلسفة دین ایران، گسترش علمی مباحثات و تحقیقات در حوزة فلسفة دین میان اساتید و پژوهشگران کشورهای مختلف در این زمینه است. حوزة دین، دغدغة اصلی جوامع و انسانها در نگاه به آینده است. با توجه به محوریت دین و معنویت در دنیای آتی، انجام نشست‌ها و تحقیقات فلسفی در دین، مهمترین رویکردِ همگرایی محسوب می‌شود. فلسفه، فرهنگ، سیاست و اجتماع در سدة حاضر تحت تأثیر دین بوده و تأملات در حوزة دین، بیشترین و نیرومندترین تأثیرات را بر جوامع، فرهنگها و انسانها خواهد داشت.

انجمن فلسفة دین ایران با هدف پیشبرد تفکرات فلسفی در حوزة دین و تقویت پژوهشهای علمی، دومین همایش بین‌المللی فلسفة دین را در ایران برگزار کرده و از همة اندیشمندان، محققان و دانشجویان جهت شرکت در آن، دعوت بعمل می‌آورد.

هیأت علمی کنفرانس:

دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر سیدحسن حسینی، دکتر قاسم پورحسن، دکتر محمد سعیدی‌مهر، دکتر محسن جوادی، دکتر محمد محمدرضایی، دکتر غلامحسین خدری

William Wainwright, Richard Swinburne, William Lane Craig,Charles Taliaferro Michael Rea, Perry Schmidt-Leukel, Victoria Harrison, Graham Oppy

محورهای اصلی:

-         الهیات تطبیقی

-         علم و دین / علم دینی

-         تنوع ادیان

-         فلسفه دین و حکمت اسلامی      

مهلت ارسال چکیده مقالات۲۰ مهر ۱۳۹۲ (۱۵ اکتبر ۲۰۱۳)
اعلام پذیرش اولیه علمیحداکثر یک ماه پس از دریافت چکیده مقاله
مهلت ارسال اصل مقالات۲۵ آذر ۱۳۹۲ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۳)
مهلت ثبت نام۲۵ آذر ۱۳۹۲ (۱۵ دسامبر ۲۰۱۳) حق ثبت نام ۴۵۰ یورو (دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید بازنشسته با تخفیف کنفرانس ۱۵۰ یورو)
پذیرش نهاییپس از ثبت نام

زمان برگزاری: ۲۳ و ۲۴ دی ۱۳۹۲ – ۱۲ و ۱۳ ژانویه ۲۰۱۴- ۱۰ و ۱۱ ربیع الأول ۱۴۳۵ 
مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ی

کسب اطلاعات بیشتر از: philorconf.org

پست الکترونیک: philorconf@gmail.com