لطفاً به‌منظور مشارکت در برگزاری رویداد مشترک با انجمن‌علمی فلسفۀ دین ایران، فرم زیر را تکمیل فرمایید و منتظر ارتباط‌گیری مسئول مربوطه بمانید.