شمارۀ حساب انجمن ۰۱۰۷۷۷۸۷۷۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبۀ اسدآبادی است. همچنین شماره کارت  ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۵۲۰۳  به نام انجمن‌علمی فلسفه دین ایران صرفاً از طریق عابر بانک‌های ملی قابل استفاده است. لطفاً حتماً از طریق عابر بانک یا مراجعۀ حضوری به بانک نسبت به پرداخت وجوه اقدام فرمایید و از پرداخت الکترونیکی جداً پرهیز کنید و تصویر واریز را جهت ارسال نزد خود نگه دارید.